پروفایل خانم های مشهد


30 Apr#کدهای_جوان_مشهد

🕌 مشهد

کد 50

سن 32

قد 163

⚖وزن 75

رنگ پوست  گندمی

محل پذیرش مشهد راه آهن

ساعت پذیرش 10 الی 22

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

-------------------------

🕌 مشهد

کد 52

سن 38

قد 170

⚖وزن 77

رنگ پوست  سفید

محل پذیرش مشهد بلوار پیروزی

ساعت پذیرش 17 الی 22

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

----------------------------------------------

🕌 مشهد

کد 54

سن 37

قد 171

⚖وزن 72

رنگ پوست  سفید

محل پذیرش مشهد قاسم آباد

ساعت پذیرش 10 الی 20

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

-----------------------------

🕌 مشهد

کد 506

سن 35

قد 170

⚖وزن 72

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش مشهد آموزگار

ساعت پذیرش 11 الی 20

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

---------------------------

🕌 مشهد

کد 507

سن 34

قد 157

⚖وزن 64

رنگ پوست سبزه روشن

محل پذیرش مشهد بلوارمعلم

ساعت پذیرش 10 الی 19

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

------------------------------


مشهد
کد 514
 :سن 45
 :قد 159
⚖وزن 69
پذیرش مشهد قاسم آباد
پذیرش 9تا 19
 :مهریه یک ساعت عدم دخول
130 هزار تومان

معرفی 70 هزار تومان

------------------------


Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING